THAM LUẬN

RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC, GIỮ NGHIÊM KỶ LUẬT QUÂN ĐỘI CỦA GIẢNG VIÊN SĨ QUAN BIỆT PHÁI TẠI TT GDQP CẦN THƠ

 Đại tá CN KHXHNV Nguyễn Vĩnh Ninh

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Số: 42/ GDQP.TL                         Cần Thơ, ngày  06  tháng 11 năm 2012.

THAM LUẬN

RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC, GIỮ NGHIÊM KỶ LUẬT QUÂN ĐỘI CỦA GIẢNG VIÊN SĨ QUAN BIỆT PHÁI TẠI TT GDQP CẦN THƠ

 Đại tá CN KHXHNV Nguyễn Vĩnh Ninh

P.Giám đốc TTGDQPAN Đại học Cần Thơ

Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh Cần Thơ trực thuộc trường Đại Học Cần Thơ. Một trường Đại học có bề dầy truyền thống hơn 45 năm xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước có nhiều thành tích xuất sắc trong giáo dục và đào tạo.

Với tính chất đặc thù vừa là người Thầy vừa là anh bộ đội Cụ Hồ gần 10 năm qua từ khi thành lập ngày 12/3/2003; cấp ủy – Ban Giám đốc Trung tâm luôn coi trọng công tác rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ nghiêm kỷ luật Quân đội của đội ngũ sĩ quan biệt phái để nhằm xây dựng niềm tin và hình ảnh tốt đẹp của người Thầy áo lính trong con mắt đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Do nhiệm vụ môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; là môn học chính khoá trong chương trình giáo dục, đào tạo; nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia; cảnh giác trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta; có kiến thức và kỹ năng quốc phòng - an ninh cần thiết, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, để thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN; vì vậy việc nâng cao chất lượng môn học là mục tiêu quan trọng. Để đạt được mục tiêu ấy, cần phải có nhiều điều kiện như: Công tác tổ chức, quản lý điều hành; Chất lượng đội ngũ giảng viên; Xây dựng nội dung chương trình, biên soạn giáo án, bài giảng; Công tác bảo đảm về cơ sở vật chất…. Trong đó chất lượng đội ngũ GV quyết định cơ bản đến chất lượng giảng dạy và học tập. Cho dù nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy và học tập có thay đổi như thế nào chăng nữa thì quy luật thầy giỏi kéo theo trò giỏi vẫn còn giá trị đúng. Thậm chí hiện nay ở các nhà trường, chất lượng GV còn tạo nên thương hiệu, chất lượng GV còn là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, kiểm định chất lượng của một nhà trường.

Từ những lý do nêu trên Trung tâm GDQP-AN Cần Thơ đã tranh thủ được sự quan tâm của Đảng ủy – Ban Giám hiệu trường đại học Cần Thơ; đặc biệt là Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 làm tốt công tác tuyển chọn, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, quản lý và rèn luyện đội ngũ sĩ quan biệt phái theo các tiêu chí đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng quy định; trong đó về mặt rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ nghiêm kỷ luật Quân đội của đội ngũ sĩ quan biệt phái được Trung tâm xây dựng theo các tiêu chuẩn sau:

-Cán bộ, sĩ quan biệt phái phải là những người đã qua đào tạo cơ bản có kinh nghiệm thực tiễn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu đi lên CNXH, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu chấp hành các chỉ thị nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị; nhất là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh” và thực hiện tốt các điều cấm đối với Đảng viên.

 

-Cán bộ, sĩ quan biệt phái phải có khả năng quản lý, giảng dạy môn giáo dục quốc phòng theo quy định của Luật Giáo dục và có khả năng tham gia vào các hoạt động giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học...

-Ngoài chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội…sĩ quan biệt phái còn phải có nhận thức phấn đấu trở thành tấm gương sáng cho sinh viên học tập và làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên, gia đình và các tầng lớp nhân dân tôn trọng và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật góp phần xây dựng xã hội văn minh.

 ? Thực trạng tình hình rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ nghiêm kỷ luật Quân đội của đội ngũ sĩ quan biệt phái tại TT GDQP-AN Cần thơ trong thời gian qua:

+ Điểm mạnh:

-Đội ngũ sĩ quan biệt phái của Trung tâm có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và phát triển Trung tâm.

- 100% các đồng chí đã được đào tạo ở các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội, nhiều đồng chí đã giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy ở các đơn vị, nhà trường, một số đồng chí đã qua chỉ huy chiến đấu và chiến đấu, có thâm niên biệt phái làm công tác giảng dạy nhiều năm nên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác cao.

- Đội ngũ sĩ quan biệt phái được tuyển chọn có tính kế thừa nhằm mục đích vừa phát huy kinh nghiệm, truyền thống vừa tạo nên sức bật cần thiết cho quá trình công tác, học tâp, rèn luyện, phấn đấu, hoàn thiện.

+ Điểm yếu:

-Một số cán bộ sỹ quan biệt phái có lúc còn chưa an tâm tư tưởng, do nghị định  165/NĐ-CP quy định thời hạn phải luân chuyển.

-Trung tâm đang trong quá trình xây dựng, quy hoạch chính quy nên công tác quản lý, rèn luyện, đánh giá, nhận xét cán bộ, sĩ quan gặp nhiều khó khăn.

-Một số ít sỹ quan trẻ mới được tuyển chọn chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý ở đơn vị nên bản lĩnh, tác phong tu dưỡng, rèn luyện, trình độ, phương pháp giảng dạy còn hạn chế.

 

- Hoàn cảnh gia đình, chế độ, chính sách của sĩ quan biệt phái còn nhiều khó khăn chưa đáp ứng yêu cầu cuộc sống trước áp lực công việc và tác động xã hội có chi phối đến kết quả phấn đấu, tu dưỡng của một số ít đồng chí.

+ Kết quả đạt được:

Từ năm 2003 đến nay Trung tâm không có sĩ quan biệt phái vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội phải xử lý; năm 2004 trong số 14 SQBP thì chỉ có 4 đ/c trình độ đại học, 7 đ/c trình độ cao đẳng và 3 đ/c mới học trường quân chính QK. Đến nay Trung tâm có 21 SQBP 19 đ/c có trình độ đại học, 5 đ/c đã đào tạo cấp chiến dịch, 05 đang đào tạo thạc sĩ, 100% có chứng chỉ Giáo dục đại học. Thực hiện luân chuyển 4 đồng chí theo đúng nghị định 165/NĐ-CP; chuyển công tác 7 đồng chí do không đáp ứng yêu cầu công tác để nâng cao chất lượng toàn diện của sĩ quan biệt phái. Hàng năm có trên 80% sĩ quan được Nhà trường và Quân khu công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tặng thưởng các danh hiệu Bằng khen, giấy khen, chiến sĩ thi đua và các phần thưởng khác.

? Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ nghiêm kỷ luật Quân đội của đội ngũ sĩ quan biệt phái trong thời gian tới.

     Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn học GDQP-AN nói chung, củng cố nâng cao năng lực giảng dạy, học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, sĩ quan biệt phái trước yêu cầu cấp bách hiện nay. Cần tập trung vào một số giải pháp sau:

 

+ Về phía lãnh đạo chỉ huy.

 

-Quán triệt và thực hiện nghiêm những văn bản của Đảng, nhà nước về công tác GDQP-AN trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Xây dựng đội ngũ sĩ quan biệt phái đủ về số lượng, chất lượng cao theo các tiêu chí về phẩm chất, trình độ, năng lực chuyên môn…của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thời kỳ mới.

-Các Bộ, Ngành liên quan như Bộ GD&ĐT, Bộ Quốc phòng cần nghiên cứu sửa đổi Nghị định 165/NĐ-CP theo hướng tăng thời gian biệt phái sĩ quan để tạo điều kiện cho SQ Biệt phái tích lũy kinh nghiệm và yên tâm gắn bó tâm huyết với công tác đào tạo; đồng thời quan tâm công tác bồi dưỡng, đào tạo để sĩ quan biệt phái đạt chuẩn kiến thức theo quy định của luật Giáo dục hiện hành.

-Thực hiện tốt công tác kiểm điểm cán bộ, Đảng viên theo tinh thần NQ Trung ương 4/khóa 11; Chỉ thị 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” Tiến tới xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, nhận xét làm cơ sở nâng cao chất lượng mọi mặt của sĩ quan biệt phái.

- Cần đổi mới và nâng cao chất lượng (tuyển dụng) đội ngũ sỹ quan biệt phái, để hướng tới xây dựng đội ngũ GV có trách nhiệm, hết lòng vì nhiệm vụ. Môi trường làm việc của SQ Biệt phái là môi trường đòi hỏi ý thức tự học, tự rèn luyện, tự cập nhật kiến thức do đó đòi hỏi lựa chọn những người thật sự có lương tâm nhà giáo có ý thức tự giác. Tránh tình trạng, năng lực, trình độ của một số cán bộ, sĩ quan được cử đi biệt phái chỉ ở mức rất "hạn chế", trong khi đối tượng giảng dạy có trình độ văn hóa cao, dẫn đến thái độ người học không mấy trọng thị. Điều này làm ảnh hưởng không tốt đến chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong công tác GDQP.

- Thường xuyên nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ sĩ quan biệt phái, tạo cho họ có môi trường làm việc tốt để họ yên tâm công tác, rèn luyện. Nghiên cứu xắp xếp cho cán bộ quản lý trong đội ngũ sĩ quan biệt phái được hưởng phụ cấp chức vụ theo hệ thống cán bộ Quân đội.  

 

+ Về phía cá nhân các đồng chí sĩ quan biệt phái

- Thường xuyên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và tự giác, gương mẫu thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; kỷ luật Quân đội; những quy định của đơn vị; quy định của môn học, hiểu và thực hiện tốt quyền dân chủ, hiểu rõ các quy chế, quy định, trách nhiệm, quyền hạn để chấp hành và góp ý xây dựng cơ quan vững mạnh, toàn diện, kiểu mẫu, phát huy tốt phẩm chất nhà giáo và hình ảnh tốt đẹp “Anh bộ đội Cụ Hồ” .

- Trau dồi rèn luyện đạo đức tác phong nghề nghiệp, tận tụy với công việc, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực tiên tiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tham gia làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện sinh viên cả trong học tập và sinh hoạt, đặc biệt là rèn kỹ năng, tinh thần, thái độ học tập, ý thức bảo quản vũ khí, trang bị, vật chất huấn luyện...góp phần xây dựng lớp người mới đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo

Số lượt truy cập

277077
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
134
383
5107
277077

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An Ninh - Trường Đại học Cần Thơ

Địa chỉ: Khu Hòa An -ĐHCT , 544, quốc lộ 61, ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (vào cổng chính rẽ phải 500m)

Điện thoại: 

Email: ttgdqp@ctu.edu.vn